استخدام برنامه نویس #C در نوین پرداز در خراسان رضوی