استخدام اپراتور فنی فلزکاری و مونتاژ،بازرس کنترل کیفیت،اپراتور دفتر فنی