استخدام فروشنده (پوشاک) در گروه تولیدی سرژه در مازندران