استخدام بنا و نقاش ساختمان در شرکت فراز جم رودان در هرمزگان