استخدام سرپرست فروش (موادغذایی ساوین) در شرکت آمای جهان گستر یکتا درکردستان