استخدام فنی کار و برقکار در یک شرکت نساجی فعال در البرز