استخدام حراست در پالایش نفت و گاز پیروزی از البرز جهت کار در سمنان