استخدام کارشناس مدارک فنی در سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز در البرز