استخدام تکنسین It و شبکه در شرکت صنعت فیبر وینا در گیلان