استخدام مدیرIT در تعاونی آب رسانی فلات مرکزی پارس در یزد