استخدام پرسشگر جهت یک پروژه مطالعه بازار در اصفهان