استخدام 7 عنوان شغلی در گروه صنایع کابلسازی افق البرز در قزوین