استخدام بازاریاب با مزایا در یک گروه صنعتی معتبر در البرز