استخدام تکنسین آبسازی در یک شرکت معتبر داروسازی در شهرک صنعتی بهارستان