استخدام مهندس مکانیک از کرمان، جهت کار در ایرانشهر