استخدام صندوقدار با حقوق ثابت، پورسانت و بیمه در پوشاک ماه جین در اصفهان