استخدام کارمند بازرگانی آقا در شرکت نورسا تجهیزگران عصر جدید در البرز