استخدام نماینده علمی و فروش در تعاونی طب طبیعی سبز دیموند در فارس