استخدام کارگر انبار در شرکت پخش اطلس دینا در البرز