استخدام کارشناس فنی نصب و پشتیبانی مودم های سازمانی در هرمزگان