استخدام مدیر مالی با حقوق و مزایای مکفی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز