استخدام تکنسین برق خانم در شرکت پرشین نور در کهریزسنگ اصفهان