استخدام کارآموز فنی در اینسترو کنترل در خراسان رضوی