استخدام تکنسین مکانیک آشنا به امور نگهداری و تعمیرات تجهیزات صنعتی در البرز