استخدام کارشناس حقوقی و مجری اجرای ساختمان در تشک بالینو در فارس