استخدام تکنسین تاسیسات و مهندس نساجی در شرکت نساجی فرش مشهد