استخدام مهندس مکانیک جامدات یا ساخت و تولید و کارشناس نقشه کشی صنعتی