استخدام مدیر شبکه های اجتماعی در فرآورده های لبنی رامک در فارس