استخدام نقشه کش فنی آقا در استان مرکزی ، شهرک صنعتی کاوه