استخدام 9 عنوان شغلی در مجتمع کشت و صنعت پرطلایی در زنجان