استخدام کارگر با حقوق ثابت در کبابی بره کباب بیک در یزد