استخدام مهندس پلیمر و رنگ در تولیدی مواد شیمیایی و فرآورده های رنگ نگین بم