استخدام انباردار (رشته حسابداری) در شرکت سیمای سازگان افزار در یزد