استخدام مسئول فنی کارخانه در گروه بازرگانی نیک مهر عمرانی در هرمزگان