استخدام سرپرست داخلی و مسئول کنترل کیفی در مجموعه دسته گل در همدان