استخدام مدیر فروش با حقوق ثابت، بیمه و مزایا در صنایع فلزی حسین زاده در یزد