استخدام فروشنده با حقوق و مزایا در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در سمنان