استخدام پژوهشگر در گروه پژوهشی سیستم های هوشمند واژه در کرمان