استخدام مهندس مکانیک جامدات یا ساخت و تولید در دیرگدازهای آتور در البرز