استخدام کارشناس IT خانم با حقوق و مزایا در مرکز تصویربرداری تابش در شیراز