استخدام اپراتور سالن رنگرزی و بافندگی، اپراتور تولید و کارگر ساده در اصفهان