استخدام کارمند بازاریابی دستگاه کارتخوان در عصر الکترونیک آریا در البرز