استخدام مسئول فنی تزریق پلاستیک ،کمک انباردار در البرز