استخدام پرسشگر در شرکت آرمان نگار اسپادان در اصفهان