استخدام مدیر رستوران در سفیر آفتاب پارس از یزد جهت کار در بندرعباس