استخدام کارپرداز، کمک انباردار، جوشکار و کارگر فنی یا ساده تولید در یزد