استخدام حسابرس داخلی، سرپرست امور انبارها و سرپرست تدارکات و پشتیبانی در قم