استخدام کارپرداز با حقوق، بیمه و مزایا در تکنوکده در اصفهان