استخدام مونتاژکار (رشته مکانیک) در کویر مکاترونیک شایا رخشان در یزد