استخدام پزشک عمومی با پروانه کرج در یک مطب پوست و مو در البرز